Frykman Kramer AS. Rådhusplassen 31 1430 ÅS

                       Telefon: 22 99 47 00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAV-SAKER

Norge er en velferdsstat. Det betyr at staten i betydelig grad garanterer samfunnets medlemmer hjelp hvis de skulle komme ut for helsesvikt, sosial nød eller tap av inntekt, som ved arbeidsledighet eller alderdom, og som sikrer den enkelte rett til utdannelse (Kilde: Store norske leksikon).

 

Regelverket som NAV bruker for å avgjøre hvem som skal ha ytelser og hvem som faller utenfor, er komplisert. Dessuten skjer det ofte feil i saksbehandlingen, noe som får store konsekvenser for de som mister sine rettigheter.

 

De fleste vedtak fra NAV kan påklages. Da må NAV vurdere om de skal gjøre om sitt eget vedtak eller sende det videre til klageinstansen. Klageinstansen kan omgjøre eller fastholde det opprinnelige vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, kan man anke det inn for Trygderetten. Der er behandlingen normalt skriftlig, men prosessen er tidkrevende og kan ofte ta måneder eller år. Hvis også Trygderetten opprettholder et negativt vedtak, kan man bringe saken inn for lagmannsretten. Der er behandlingen muntlig.

 

Vi yter advokatbistand i hele denne prosessen, fra klagebehandling til prosedyre for domstolene. Vår målsetning er at klienten snarest mulig skal få den ytelsen som han eller hun kvalifiserer for, og vi har gjennom årenes løp hjulpet hundrevis av klienter på dette området.

 

Hvis man oppfyller de økonomiske kravene, kan man få fri rettshjelp til å klage i trygdesaker. I saker for lagmannsretten kan rettshjelpforsikring benyttes. De som får medhold i sitt krav, kan ofte få sine advokatutgifter dekket gjennom forvaltningslovens regler.