Frykman Kramer AS. Rådhusplassen 31 1430 ÅS

                       Telefon: 22 99 47 00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONSKADERETT

Personskader kan oppstå på en rekke ulike måter og utløse ulike rettigheter til erstatning. Skader etter bilulykker dekkes gjennom bilansvarsforsikring. Skader som følge av feil eller forsinket behandling i helsevesenet eller hos tannlege kan dekkes gjennom Norsk pasientskadeerstatning. Skader på arbeidsplassen dekkes etter reglene om yrkesskadeerstatning, dels gjennom forsikring og dels gjennom trygdeordninger og eventuelle tariffavtaler. Den uaktsomme eller forsettlige skadevolder kan holdes personlig ansvarlig for skader han påfører andre, og ansvarsforsikringer eller voldsoffererstatning kan sikre skadelidte erstatning hvis skadevolderen ikke kan gjøre opp for seg. I tillegg finnes det regler om objektivt ansvar, uavhengig av skadevolderens skyld.

 

Det kan være vanskelig for en skadelidt å vite hvem et erstatningskrav kan rettes mot og hvilke rettigheter som utløses av skaden. Enda vanskeligere er det ofte å ha noen formening om erstatningen som tilbys er stor nok til å dekke det tapet som har oppstått og vil oppstå i fremtiden. Avklaring av hvilke konsekvenser en skadehendelse har hatt kan reise kompliserte problemstillinger både om juss og faktum. Våre advokater har lang erfaring med ulike typer personskadesaker og kan bistå gjennom hele prosessen fra kravet settes frem til erstatningen er på konto.