Frykman Kramer AS. Rådhusplassen 31 1430 ÅS

                       Telefon: 22 99 47 00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informasjon om virksomheten

 

I henhold til tjenesteloven har advokatfirmaet plikt til å gi følgende opplysninger om vår virksomhet, ut over det som fremgår av den øvrige informasjon på dette nettstedet.

 

Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Virksomheten drives som et aksjeselskap, og er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 989 746 944.

 

Våre yrkestitler er ”advokat” og ”advokatfullmektig” og disse titlene er gitt i Norge. Våre ansatte advokater og advokatfullmektiger er medlemmer av Den Norske Advokatforening.

 

Vi har obligatorisk sikkerhetsstillelse samt formuesskadeforsikring for erstatningsansvar som sikrede pådrar seg ved utøvelse av advokatvirksomhet, jf. advokatforskriften § 2-3. Sikkerhetsstillelsen gjelder uten geografisk begrensning, og er tegnet hos forsikringsselskapet AIG, Postboks 1588 Vika, 0118 Oslo.

 

Advokatvirksomheten er omfattet av klageordningen hos Advokatforeningens disiplinærutvalg og Disiplinærnemnden, som gir adgang til utenrettslig tvisteløsning. Det vises til www.advokatforeningen.no for nærmere informasjon.

 

Alle avtaler om tjenesteyting er underlagt norsk rett, og eventuelle rettstvister skal behandles av norske domstoler.